De Tuinderij

Wij beschikken over een telefoon 015 380 15 80

Reserveringsvoorwaarden

"Reserveringsvoorwaarden"

ALGEMENE RESERVERINGSVOORWAARDEN

1: Definities.
Verhuurder: De Tuinderij
Huurder: De persoon die huurovereenkomst aangaande één of meerdere activiteit(en) sluit.
Reservering: Het geheel dat onderwerp is van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder.

2: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verhuurder, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Door het maken van een reservering en/of aangaan van een overeenkomst, aanvaardt huurder de algemene voorwaarden en worden de algemene voorwaarden geacht onderdeel uit te maken van de overeenkomst.

3: Tijdsbestek. Verhuurder houdt zich aan de afgesproken tijden van starten en eindigen van de reservering.

4: Risico, letsel en aansprakelijkheid. De huurder neemt deel aan de activiteiten van verhuurder op eigen risico. De verhuurder is derhalve niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel van personen noch voor schade aan of diefstal van privégoederen van de huurder. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door, of vanwege, de huurder met de activiteit(en) aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder daarvoor vrijwaren. Verhuurder is, bij overtreding van de (gedrags)regels, gerechtigd de reservering te doen beëindigen en het offertebedrag volledig te berekenen.

5: Schadevergoeding. De huurder is aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan alle voertuigen, attributen & inventaris. Te allen tijde is verhuurder gerechtigd het bedrag der eventueel verschuldigde eigen risico en andere schade achteraf op eindnota, te verrekenen.

6A: Annulering.
Tot 3 maanden voor aanvang is het mogelijk om kosteloos de reservering geheel te annuleren.
Tot 1 maand voor aanvang wordt, bij annulering, 25% van het totale offertebedrag gefactureerd.
Binnen 1 maand voor aanvang wordt, bij annulering, 50% van het totale offertebedrag gefactureerd.
6B: Berekening minder personen binnen 5 dagen voor aanvang reservering.
Alleen cateringkosten (gebak, hapjes, buffet, schepijs/dessert) worden volledig doorberekend.
6C: Berekening minder personen op de dag van reservering.
Cateringkosten (gebak, hapjes, buffet, schepijs/dessert) worden volledig doorberekend. Alle andere kosten van reservering (zoals; vrij consumptiegebruik, huur solexen, huur VW kevers, rondvaart, activiteiten) wordt 50% p.p. aan ‘no show’ kosten in rekening gebracht.

7: Retournering. Dit huurcontract moet voor aanvang van de reservering volledig ingevuld en ondertekend aan verhuurder geretourneerd te zijn.

8: Kennisneming. De hoofdboeker tekent deze verklaring door het zetten van de handtekening op de bevestiging (hij/zij tekent tevens voor het feit dat hij/zij op de hoogte is van alle bovenstaande punten namens de deelnemers). Hierbij verklaart de hoofdboeker: 1. Kennis te hebben genomen van moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft. 2. Alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en/of degenen voor wie deze overeenkomst is afgesloten schriftelijk aan de organisator te hebben gemeld. 3. Voor wat gezondheid en conditie betreffen, zich in staat achten, deel te nemen aan de activiteit(en), waarop deze overeenkomst betrekking heeft. 4. Fysiek in staat te zijn om mee te doen, zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

9: Locatiehuur & tijdsbestek. Let op: Alle feesten die bij ons georganiseerd worden, zijn te allen tijden verbonden met bezoek aan ons solexmuseum, solextour of overige activiteiten. Verhuurder houdt zich aan de afgesproken tijden van starten en eindigen. In overleg tussen huurder en verhuurder is het mogelijk om de begin- en eindtijd aan te passen. Verhuurder is in een kas is gevestigd, extreme weersomstandigheden kunnen invloed hebben op de locatie.

10: Aanwijzingen personeel. De gasten dienen zich aan de aanwijzingen van het personeel te houden. Verhuurder hanteert het ‘selfservice principe’; dit houdt in dat de gasten zelf hun eigen drank mogen inschenken en hun eten mogen afhalen bij het ‘lopend buffet’. Uiteraard is er bediening en een gastheer/vrouw aanwezig.

11: Drankgebruik. Verhuurder is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor dronkenschap. Alléén personen vanaf 18 jaar mogen alcoholische consumpties nuttigen.

AANVULLENDE VOORWAARDEN ACTIVITEITEN

1: Rijbewijs. Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep beschikken over een geldig Europees rijbewijs dan wel een geldig bromfietscertificaat. Je moet uiteraard wel kunnen fietsen! Voor het besturen van een Volkswagen Kever moet men minimaal 24 jaar oud zijn, in het bezit van rijbewijs B en 1 jaar rijervaring. Deze persoon is tevens verantwoordelijk voor de inzittenden van de Volkswagen Kever.

2: Tijden. Voor ieder extra gebruikt half uur (verlenging van de solex- of kevertour) wordt 10% extra gerekend.

3: Verzekering. Het huren van een solex geschiedt op eigen risico. Alle solexen zijn WA-verzekerd, maar het eigen risico voor huurder bedraagt € 175,- per gebeurtenis. Ook het dragen van geen helm is geheel op eigen risico. De Volkswagen Kever is WA+Casco verzekerd. Het eigen risico bedraagt € 500,- per gebeurtenis. De scootmobielen zijn WA-verzekerd maar het eigen risico bedraagt € 175,- per gebeurtenis. De WC-racers hebben een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het ontstaan van vet- en olievlekken op kleding dan wel schoeisel.

4: Schade & aansprakelijkheid. De huurder is aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan alle voertuigen, attributen & inventaris. Te allen tijde is verhuurder gerechtigd het bedrag der eventueel verschuldigde eigen risico en andere schade achteraf op eindnota, te verrekenen. De huurder is aansprakelijk voor alle overtredingen en bekeuringen tijdens huurperiode en zal dan ook worden doorberekend.

5: Diefstal. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Volkswagen Kever, daar deze door De Tuinderij niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. Elke Volkswagen Kever is voorzien van een deugdelijk slot wat door de huurder gebruikt dient te worden bij het parkeren. Voor de solexen geldt hetzelfde, mits een groep onder begeleiding rijdt van De Tuinderij welke hiervoor verantwoordelijk zijn.

6. Onderhuur. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Volkswagen Kever of solexen in onderhuur of gebruik aan derden af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

7. Terug bezorging. Bij een vroegtijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden.

'Vandaag heb ik bij jullie mijn 65ste verjaardag gevierd. Dit is op een meer dan geweldige wijze door jullie georganiseerd. De gehele begeleiding was geweldig. Mijn dank.'31/05/2015 - Piet Pomstra - 65e verjaardag
Meer referenties